చుక్కల మొగ్గలు

జాము రాతిరి వేళలోన ఆ నింగి లోని చుక్కలన్నీ ఈ నేలకొచ్చి నా తోటలోని చెట్లతోటి కోతి కొమ్మచ్చి ఆటలాడి అలసి సొలసి ఆదమరిచి సేద తీరుసమయాన…

పున్నమి పెన్నిధి

ఏయిరుకండీషన్డు గదుల్లో ఫ్లోరో సెంటుజిలుగుల్లో అమావాస్య కు, పున్నమికి తేడా తెలీని బతుకులు పూరి గుడిసె ముంగిళ్ళు చిరుగాలిలో కదిలే ముంగిరులు మడతమంచం‌ మీద సేద తీరడాలు…

​Blushing Pinks

बरसात की बूँदो से भीग गयी हैं डालियाँ भीगी हुई पंखुड़ीयो से झुक गयी है कलियाँ मानो लाज से लिपटा…

My Garden, My Creation

During monsoons while bloggers are busy blogging indoors sipping a hot cup of coffee, gardeners like me are happy recreating…

Sun Never Sets On Yoga

As Indians we should be proud that 21st of June has been declared as international day of Yoga. Why all…